aroundtheworldin80schools.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับวิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอน โดยเว็บไซต์ aroundtheworldin80schools.com จะนำเสนอเนื้อหาหลักๆอยู่ 2 หัวข้อได้แก่

  • บทความ
  • 10 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอน
  • วิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอน แนะเสริมสมาธิ