ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต หมายถึง  ความสามารถของบุคคลอันประกอบด้วย การมีความรู้  มีเจตคติที่ดี และมีทักษะที่สามารถจะจัดการกับปัญหาด้านใด ด้านหนึ่งของตนเองได้  เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างมีความสุขในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและและสามารถปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคต
องค์ประกอบของทักษะชีวิต  องค์ประกอบของทักษะชีวิตมี 10 องค์ประกอบ 3 ด้านคือ  ทักษะด้านความคิด
– ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
– ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
ทักษะด้านจิตใจ
– ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self awareness)
– ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
ทักษะด้านการกระทำ
– ทักษะการตัดสินใจ (Decision making)
– ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
– ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
– ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship)
– ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion)
– ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress
ทักษะชีวิต  มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคล  เนื่องจากทักษะชีวิต เป็นความสามารถพื้นฐานที่ที่จำเป็นในการใช้เผชิญกับปัญหาที่พบและผ่านเข้ามาในชีวิตชีวิตประจำวันเช่น ปัญหาการเรียน การทำงาน  สุขภาพ  การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  การปรับตัว  ความเครียด ครอบครัวแตกแยก ฯลฯ  และยังเป็นความสามารถที่มีความจำเป็นสำหรับการเผชิญปัญหาเฉพาะ เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ